Kroz istoriju

Zdravstvena zaštita u Subotici ima veoma dugu tradiciju i može se reci da već krajem XVIII veka (l778) ima postavljenog prvog fizika grada, dr Macasa Gogolaka. Međutim ti počeci su bili teški kao i svaki drugi početak jer ni u drugoj polovini XIX veka većina umrlih stanovnika nije pregledana od strane lekara uz postojeću evidenciju.

Druga polovina XIX veka je era novih saznanja i novih otkrića u medicinskoj nauci te to naravno doprinosi i razvoju preventivne i kurativne medicine u našoj sredini.
Početak XX veka karakteriše otvaranje niza medicnsdkih ustanova za lečenje obolelih ali je bilo i organizovanog rada sanitarne inspekcije, mrtvozorstva, privatnih ordinacija, vojnih bolnica itd. Nakon prvog svetskog rata otvaraju se sanatorijumi, 1920.“Dr Heizler“, zatim 1930.“Dr Vihelm“ itd.

Značajan datum u istorijatu razvoja zdravstvene službe u Subotici je 1925 godina kada se osniva “Dom narodnog zdravlja“ u pokušaju da se po prvi put integriše preventivna medicinska delatnost i ova godina se uzima kao godina nastanka današnjeg Doma zdravlja, u najširem smislu te reči.

U sastav „Doma narodnog zdravlja“ulaze, “Antituberkulozna stanica“, “Kožno venerična stanica“ i „Školska poliklinika“. Tada su postavljeni i temelji dispanzerske službe u Subotici. Vreme do drugog svetskog rata i neposredno posle njega opterećeno je nedostatcima u organizaciji zdravstvne službe uz skoro potpunu nepovezanost bolničke i vanbolničkih službi. Period posle II svetskog rata bio je izuzetno težak, opterećen problemima obnavljanja razrušene države. Dom narodnog zdravlja nastavlja posle oslobodjenja da radi u veoma teskim uslovima a sem specijalističke i dispanzerske službe u svom sastavu ima i službu opšte prakse tzv. sektorske ambulante kao i zubne ordinacije. U okolnim opštinama (jer ih je tada bilo više) funkcionišu zdravstvene stanice. Zubnolekarska poliklinika nastala je 1947 objedinjavanjem i koncentracijom zubnih terapeuta.

Tokom 1950. godine počinje uvodjenje organa društvenog upravljanja u oblast zdravstva. Nova organizacija dovodi do osamostaljenja zdravstvene službe. Godine 1958 ukida se privantna praksa pošto se stalo na stanovište da nova organizacija rada ne opravdava dalje zadržavanja privatne prakse u obezbedjivanju prava iz oblasti zdravstvene zaštite. Krajem pedestih godina gradi se novih 6 zdravstenih stanica a zatim i centar za zdravstvenu zaštitu majke i dece i Zavod za zdravstenu zaštitu. Nakon 1960 grade se dalji objekti zdravstenih stanica u Bajmoku, Bačkim Vinogradima, Hajdukovu, Kelebiji, Bikovu, Djurdjinu, Novom Žedniku itd. Takodje se u ovom periodu pojavlju prve zdravtsvene stanice po radnim organizacijama i to u „Sever“-u, “Solid“-u, “29 Novembru“-u itd. Period izmedju 1962 i 1977 obeležen je delimičnom reorganizacijom zdravstvene službe na nivou opštine Subotica. Tako je npr. 1963 došlo do integracije i spajanja samostalnih zdravstvenih stanica u jednu zdravstvenu stanicu i tada je funkcionisalo 13 samostalnih zdravsteniuh stanica kao npr. Opsta bolnica Subotica, Zdravstena stanica Subotica, Zdravstvena stanica Bajmok itd.

Dalje težnje za unapredjenjem organizacije zdravstvene službe dovode do integracije zdravstvene službe i to od 01.01.1970 integracijom 10 zdravstenih radnih organizacija formira se Dom zdravlja, prvenstveno za obezbedivanje vanbolničkih vidova zdravstvene zaštite, primenjujući i dispanzerski metod rada.

Međutim daljom reorganizacijom zdravstvene službe od 01.01 l974 sve zdravstene ustanove u opštini se integrišu u Medicinski centar u Subotici ( u čiji sastvav ulaze i Dom zdravlja kao i Bolnica ) koji u početku ima 25 a od 1977.godine 10 osnovnih organizacija udruženog rada + radana zajednica zajedničkih Službi.

Sledeći korak je formiranje Zdravstvenog centra 1989 god. koji tada ima tri radne jednice i to Bolnicu, Dom zdravlja i Apoteku. Tokom 1993 dolazi do izdvajanja i osamostaljivanja Apoteke te Zdravsteni centar nastavlja da živi sa dve radne jedinice sve do 2006 godine kada novom organizacijom zdravstvene službe na nivou države dolazi do početka procesa razdvajanja Bolnica i Domova zdravlja ( pa tako i kod nas ) koje prelaze u nadležnost lokalnih samouprava.

Dom zdravlja Subotica konacno ponovo postaje samostalna zdravstvena ustanova krajem 2007 godine tačnije od 21.11 2007.
Na čelo Doma zdravlja od 1970. godine, kada poprima današnji obik organizacije, dolazi dr Dulić Josip do 1974. kada se osniva Medicinski centar. Sve do 1989. Dom zdravlja kao takav ne postoji. Formiranjem Zdravstvenog centra l989. pa sve do 1993. upravnik je prim. dr Tot Bagi Laslo, od 1993 do 1994 dr Tivadar Tot, od 1994. do 2003. je dr Bojana Višnjić a od 2003. do 2011. mesto upravnika, a zatim mesto direktora zauzimala je dr Ružica Crnjaković Tonković. Od januara 2012. godine na mestu VD direktora se nalazi dr Mila Bogdanović Dujmić.

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova