Organi Upravljanja

Menadžment


dr Mila Bogdanović Dujmić

pneumoftiziolog
Direktor Doma zdravlja Subotica

Prim.dr Master sci med Ljiljana Miljački

pomoćnik direktora za medicinska pitanja,
diplomirani zdravstveni menadžer, specijalista opšte medicine

Beoković Ivanka

dipl.ekonomista
pomoćnik direktora za ekonomske, finansijske i tehničke poslove

Radulović Slobodanka

dipl.pravnik
Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove

dr Marika Boroš

pomoćnik direktora za medicinska pitanja
specijalista oralne hirurgije

ing. Davor Rebrenović

rukovodilac Odelenja za tehničko održavanje i nabavku

Upravni Odbor


 • Kosanović Nemanja, master menadžer, predsednik
 • Đekić Desanka, ekonomski tehničar, zamenik predsednika
 • Marjanović Olivera, odgajitelj predškolske dece, član
 • Stanković Abadžić dr Milena, stomatolog specijalista ortopedije vilica, član
 • Dronjak dr Verica, specijalista opšte medicine, član

Nadzorni Odbor


 • Soković Stojan, diplomirani ekonomista, predsednik
 • Balint Novak Mirela, master dipl.ekonomista, zamenik predsednika
 • Todorić dr Olimpija, specijalista interne medicine, član

Etički Odbor


 • Prim. dr Master sci med Ljiljana Miljački, predsednik
 • dr Branka Martić, član
 • Prim. dr Kornelija Jakšić Horvat, član
 • dr Olimpija Todorić, član
 • Slobodanka Radulović, dipl.pravnik, član

Etički odbor se imenuje na vreme od 4 godine.
Etički odbor u skladu sa Statutom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, obavlja sledeće poslove:

 • prati i analizira primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti;
 • daje saglasnost za sprovođenje naučnih istraživanja, medicinskih ogleda, kao i kliničkih ispitivanja lekova medicinskih sredstava u Domu zdravlja, odnosno prati njihovo sprovođenje;
 • prati i analizira etičnost odnosa između zdravstvenih radnika i pacijenata, posebno u oblasti davanja saglasnosti pacijenata za predloženu medicinsku meru;
 • prati, analizira i daje mišljenja o primeni načela profesionalne etike u prevenciji, dijagnostici, lečenju, rehabilitaciji, istraživanju, kao i o uvođenju novih zdravstvenih tehnologija;
 • doprinosi stvaranju navika za poštovanje i primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdrvstvene delatnosti;
 • vrši stalnu savetodavnu funkciju po svim pitanjima u obavljanju zdravstvene zaštite;
 • razmatra i druga etička pitanja u obavljanju delatnosti Doma zdravlja.

Stručni savet


 • dr Đorđe Polivka, specijalista medicine rada, predsednik
 • dr Olga Markov, specijalista pulmolog, član
 • dr Eleonora Egete Matković, specijalista ginekologije, član
 • dr Marika Boroš, specijalista oralne medicine, član
 • dr Anka Ivošević, specijalista urgentne medicine, član
 • dr Milana Radović, specijalista neuropsihijatar
 • dr Mirjana Malagurski, specijalista pedijatar, član
 • Prim. dr Master sci med Ljiljana Miljački, specijalista opšte medicine, član
 • Prim. dr Radmila Pavić, specijalista opšte medicine, član

Stručni savet se imenuje na vreme od 4 godine.
U radu Stručnog saveta učestvuje glavna sestra Doma zdravlja Subotica.
Stručni savet se sastaje po potrebi a najmanje jednom u 30 dana.


Stručni savet, u skladu sa Statutom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, obavlja sledeće poslove:

 • razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Doma zdravlja;
 • predlaže Program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Doma zdravlja;
 • predlaže Plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i drugih zaposlenih u Domu zdravlja;
 • predlaže Plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja;
 • prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja;
 • predlaže prioritete nabavke medicinske opreme;
 • predlaže direktoru mere za unapređenje funkcionisanja Doma zdravlja u pružanju zdravstvene zaštite, odnosno vršenju zdrvstvene delatnosti;
 • pruža stručno metodološku pomoć organizacionIm jedinicama;
 • daje mišljenje o uvođenju novih metoda i postupaka u oblasti zdravstvene zaštite;
 • predlaže članove Upravnog i Nadzornog odbora iz reda zaposlenih u Domu zdravlja;
 • predlaže članove Etičkog odbora i Komisije za unapređenje kvaliteta rada;
 • daje saglasnost na dopunski rad zdravstenih radika;
 • predlaže sagledavanje i uvođenje novih zdravstvenih tehnologija i korišćenje metoda tradicionalne madicine;
 • razmatra racionalno korišćenje radnog vremena;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Doma zdravlja.

Komisija za proveru kvaliteta stručnog rada


 • dr Ksenija Cvetković, predsednik Komisije
 • Prim. dr Master sci med Ljiljana Miljački, član
 • dr Đorđe Polivka, član
 • Prim. dr Kornelija Jakšić Horvat, član
 • dr Milena Stanković Abadžić, član

Komisija za unapređenje kvaliteta rada


 • dr Branka Martić, predsednik
 • dr Mirjana Pilja, član
 • Prim. dr Master sci med Ljiljana Miljački, član
 • dr Milena Stanković Abadžić, član
 • dr Olga Markov, član
 • Prim. dr Kornelija Jakšić Horvat, član
 • Melinda Tot Demek, član
Za više informacija o našim uslugama ili da rezervišete termin pozovite ovaj broj