Stručni savet

PREDSEDNIK

dr Đorđe Polivka, specijalista medicine rada

ČLANOVI

dr Branka Martić,pedijatar,

dr Vera Kovačević, specijalista ginekologije i akušerstva,

dr Milena Stanković Abadžić, specijalista oropedije vilica,

dr Mila Josipović, specijalista urgentne medicine

dr Olga Markov, specijalista pneumoftiziologije,

Prim. dr Ljiljana Miljački,  specijalista opšte medicine,

dr Verica Dronjak specijalista opšte medicine i

dr Darko Rastović specijalista opšte medicine.

Stručni savet se imenuje na vreme od 4 godine.
Sastancima Stručnog saveta prisustvuje Melinda Tot Demek, strukovna medicinska sestra. 
Stručni savet se sastaje po potrebi a najmanje jednom u 30 dana.

Stručni savet, u skladu sa Statutom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, obavlja sledeće poslove:

 • razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Doma zdravlja;
 • predlaže Program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Doma zdravlja;
 • predlaže Plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i drugih zaposlenih u Domu zdravlja;
 • predlaže Plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja;
 • prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja;
 • predlaže prioritete nabavke medicinske opreme;
 • predlaže direktoru mere za unapređenje funkcionisanja Doma zdravlja u pružanju zdravstvene zaštite, odnosno vršenju zdrvstvene delatnosti;
 • pruža stručno metodološku pomoć organizacionIm jedinicama;
 • daje mišljenje o uvođenju novih metoda i postupaka u oblasti zdravstvene zaštite;
 • predlaže članove Upravnog i Nadzornog odbora iz reda zaposlenih u Domu zdravlja;
 • predlaže članove Etičkog odbora i Komisije za unapređenje kvaliteta rada;
 • daje saglasnost na dopunski rad zdravstenih radika;
 • predlaže sagledavanje i uvođenje novih zdravstvenih tehnologija i korišćenje metoda tradicionalne madicine;
 • razmatra racionalno korišćenje radnog vremena;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Doma zdravlja.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada

 • prim. dr Kornelija Jakšić Horvat, predsednik
 • dr Branka Martić, Član
 • dr Đorđe Polivka, član
 • Prim. dr Master sci med Ljiljana Miljački, član
 • dr Milena Stanković Abadžić, član
 • dr Olga Markov, član
 • Melinda Tot Demek, član 
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova