Stručni savet

PREDSEDNIK

dr Đorđe Polivka, specijalista medicine rada

ČLANOVI

dr Olga Markov, specijalista pulmolog

dr Eleonora Egete Matković, specijalista ginekologije, član

dr Marika Boroš, specijalista oralne medicine

dr Anka Ivošević, specijalista urgentne medicine

dr Milana Radović, specijalista neuropsihijatar

dr Mirjana Malagurski, specijalista pedijatar

Prim. dr Master sci med Ljiljana Miljački, specijalista opšte medicine

Prim. dr Radmila Pavić, specijalista opšte medicine, član

Stručni savet se imenuje na vreme od 4 godine.
U radu Stručnog saveta učestvuje glavna sestra Doma zdravlja Subotica.
Stručni savet se sastaje po potrebi a najmanje jednom u 30 dana.

Stručni savet, u skladu sa Statutom i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, obavlja sledeće poslove:

 • razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Doma zdravlja;
 • predlaže Program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Doma zdravlja;
 • predlaže Plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i drugih zaposlenih u Domu zdravlja;
 • predlaže Plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja;
 • prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja;
 • predlaže prioritete nabavke medicinske opreme;
 • predlaže direktoru mere za unapređenje funkcionisanja Doma zdravlja u pružanju zdravstvene zaštite, odnosno vršenju zdrvstvene delatnosti;
 • pruža stručno metodološku pomoć organizacionIm jedinicama;
 • daje mišljenje o uvođenju novih metoda i postupaka u oblasti zdravstvene zaštite;
 • predlaže članove Upravnog i Nadzornog odbora iz reda zaposlenih u Domu zdravlja;
 • predlaže članove Etičkog odbora i Komisije za unapređenje kvaliteta rada;
 • daje saglasnost na dopunski rad zdravstenih radika;
 • predlaže sagledavanje i uvođenje novih zdravstvenih tehnologija i korišćenje metoda tradicionalne madicine;
 • razmatra racionalno korišćenje radnog vremena;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Doma zdravlja.

Komisija za proveru kvaliteta stručnog rada

 • dr Ksenija Cvetković, predsednik Komisije
 • Prim. dr Master sci med Ljiljana Miljački, član
 • dr Đorđe Polivka, član
 • Prim. dr Kornelija Jakšić Horvat, član
 • dr Milena Stanković Abadžić, član

Komisija za unapređenje kvaliteta rada

 • dr Branka Martić, predsednik
 • dr Mirjana Pilja, član
 • Prim. dr Master sci med Ljiljana Miljački, član
 • dr Milena Stanković Abadžić, član
 • dr Olga Markov, član
 • Prim. dr Kornelija Jakšić Horvat, član
 • Melinda Tot Demek, član 
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova