Dokumenti

PRAVILNICI
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova_26 08 2021
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova_prečišćen tekst_maj 2021
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova_maj 2021
Pravilnik o o izmenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji_april 2021
Pravilnik o bližem uređivanju postupka nabavki_26 10 2020
Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti
Pravilniк o zaštiti podataкa o ličnosti u Domu zdravlja Subotica
Objava_17 09 2019
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki_septembar 2019
Komentar novog Pravilnika o bližim uslovima za kvalifikovane elektronske žigove 59-2019
Pravilnik o bližim uslovima za kvalifikovane elektronske vremenske žigove 59-2019
Pravilnik o načinu sticanja i raspodeli sopstvenih prihoda Doma zdravlja Subotica_02 08 2019
Objavljeni dokumenti_jun 2019
01-2019_Pravilnik o korišćenju sanitetskih i putničkih vozila_jun 2019
02-2019_Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva i računovodstvenim politikama_jun 2019
03-2019_Pravilnik o utvrđivanju elemenata za ocenu individualnog radnog učinka zaposlenih u Domu zdravlja Subotica po osnovu rezultata rada_jun 2019
04-2019_Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona_jun 2019
05-2019_Pravilnik o maksimalnoj potrošnji goriva sanitestkih i drugih vozila Doma zdravlja Subotica_jun 2019
06-2019_Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obrazovanju i stručnom usavršavanju zaposlenih_jun 2019
07-2019_Pravilnik o reprezentaciji u Domu zdravlja Subotica_jun 2019
Pravilnik unutrašnjoj organizaciji i o sistematizaciji 23 03 2018
Pravilnik o stručnom obrazovanju i usavršavanju 23 03 2018
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjvanja_19_11_2015
Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke_11_07_2014
Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova