Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove

U okviru službe nisu organizovane uže organizacione jedinice.

Kroz usklađivanje ovih aktivnosti stvara se celovit sistem za praćenje poslovanja i iznalaženje novih mogućnosti u okvirima planiranih i ugovorenih aktivnosti, u saradnji sa filijalom Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Gradom Subotica, Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo ispred Autonomne Pokrajine Vojvodine kao osnivača Doma zdravlja Subotica.

Ciljevi su informacije u formi zdravstvene statistike, analize periodičnih i godišnjih računovodstvenih izveštaja, sa osvrtom na pojedinačne segmente u oblasti analize troškova i uspešnosti poslovanja. Kroz fakturisanje usluga i izveštavanje ostvaruje se veza medicinskog i administrativnog segmenta i doprinosi ostvarenju nesmetanog funkcionisanja primarne zdravstvene zaštite i objedinjavanje različitih delatnosti u okviru Doma zdravlja.

Finansijski Izveštaj Moj Doktor Proverite da li Vam je overena zdravstvena knjižica Pretraga liste lekova